17 de abril de 2016

El recaudador de impuestos Gabriel María Alzamora facturó en 2015 17,214 millones de euros a la Comunidad Autónoma por sus servicios.

El contrato del recaudador ha sido cuestionado por la Sindicatura de Cuentas:

Informe del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l’exercici 2013  (publicat el 2015): "No consten justificades en l'expedient les raons d'economia, eficàcia i eficiència que fan aconsellable la utilització de la figura de l'encàrrec dels serveis complementaris encomanats al recaptador de zona, en lloc de les normes generals previstes en el TRLCSP. L’ATIB no ha aportat documentació suport relativa a l’adequada valoració de les retribucions dels serveis complementaris realitzats pel recaptador."

El Mundo (elmundo.es) ha publicado esta cifra y recoge en sus artículos las críticas efectuadas por la Sindicatura:

www.elmundo.es/baleares/2015/11/01/5635de9322601d6f048b458a.html

www.elmundo.es/baleares/2016/04/17/5713480b22601db2238b4624.html